تبلیغات
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت - کسانی که می خواهند ارشد امتحان بدهند لطفا مطالعه فرمایند .
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

سلام به دوستان عزیزم

امیدوارم حالتون خوب باشه ، به خاطر این چند روزی که غیبت داشتم معذرت می خوام ، البته انگار بود و نبودم خیلی فرقی نمی کنه .

معرفی جزوات کارشناسی ارشد حشره شناسی

زبان -گرامر:
کتاب گرامر عباس فرزام و احمد ومدیری و ...

زبان عمومی - درک مطلب :
برای زبان عمومی منبع خاصی نیست . هر کتابی می تواند به یادگیری کمک کند ولی برای درک مطلب کتاب معروف ۵۰۴ و سایر کتب مربوطه... مفید می باشند

حشره شناسی- فیزیو لوژی و مورفولوژی:
1. ***جلد 1 دكتر شجاعی تهران
2. *****كتاب فیزیو لوژی دكتر زنوز تهران
3. **** جزوه حشره شناسی تهران (دکتر حسینی نوه خوب
4. *****جزوه اصفهان- دکتر عبادی
5. *****كتاب حشره شناسی و آفت شناسی کشاورزی ---- دکتر اسماعیلی وآزمایش فرد و میرکریمی
5.
حشره شناسی -رده بندی:
1. *****جزوه رده بندی اصفهان ( دکتررحیم عبادی)
2. جزوه رده بندی تهران
3. **كتاب Borror
.*****جزوه رده بندی تهران (دکترحسینی نوه)--


زبان تخصصی :
جزوات و کتابهای مرتبط با حشره شناسی

جانورشناسی:
1. *****جزوه تهران ( خرازی
2. ***جزوه ارومیه
3. *****جزوه سلیمان نژادیان اهواز
4. **جزوه دكتر مرادی زنجان ( كرمها
5.*****جزوه همدان

آفات درختان میوه:

1.*****كتاب دكتر اسماعیلی ( آفات درختان میوه )
2.***کتاب آفات درختان میوه دکتر بهداد .
3.****كتاب حشره مقدماتی دكتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر
4.*****جزوه آفات میوه دکتر سراج – اهواز
5.**کتاب آفات درختان میوه ( دکتر رجبی )
آفات زراعی
1. ****جزوه دکتر سراج( اهواز )
2. **جزوه دکتر موحدی زنجان
3. ****جزوه دکتر رسولیان (تهران )
4. ****كتاب آفات زراعی دكتر خانجانی همدان
5. *****كتاب حشره مقدماتی دكتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر

آفات س-ز-ج
1. *****.جزوه رسولیان كرج--
2. **جزوه زنجان موحدی
3. ***جزوه اهواز-دکتر سلیمان نژادیان----
4.***كتاب آفات س-ز-ج دكتر خانجانی همدان

آفات انباری
1. ****جزوه فریدی زنجان ----
2. *****كتاب آفات انباری دكتر زنوز (سخت بالپوشان زیان آور انباری)
3. کتاب دکتر سپاسگزاریان ( قسمت غیر از سوسکها)

اصول مبارزه با آفات:
1. *****جزوه رسولیان كرج-
2. ***جزوه دکتر سراج(اهواز) --
3. ***اصول مبارزه با آفات دكتر موحدی زنجان-
4. *اصول مبارزه با آفات تبریز
5.***اصول مبارزه با آفات تهران (دکتر طالبی چایچی)-
۶.**** کتاب اصول مبارزه با آفات گیاهی (دکتر سراج )

سم شناسی
1****.كتاب دكتر طالبی تهران
2.**كتاب دكتر رخشانی زابل
3.*****جزوه دكتر طالبی تهران
4.*****جزوه دكتر حجازی تبریز


یا علی.......

معرفی جزوات کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

زبان:

برای زبان عمومی نمی توان جزوه خاصی را معرفی کرد و بستگی به سطح زبان شخص دارد .ولی کتاب معروف 504 کتاب مفیدی در این زمینه می باشد و ............
برای گرامر کتاب عباس فرزام و احمد مدیری مناسب می باشد .
برای زبان تخصصی هم هر کتاب و مطلب مربوط به گیاهپزشکی می تواند مناسب باشد ولی کتاب و جزوات زیر هم میتوانند موثر باشند :

***کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم : بیماری شناسی گیاهی) ، دکتر ایزد پناه ، بنی هاشمی ، ارشاد ، شریفی تهرانی
***كتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان گیاهپزشكی (محرابی،عبادی،طالبی)
*** Glossary کتاب Plant pathology, اگریوس...تایپی با کیفیت خوب
*****سه صفحه اول هر فصل اگریوس
*****جزوه لغات بیماریشناسی جمع آوری شده از کنکورهای قبلی...تایپی با کیفیت خوب


گیاهشناسی :

*****کتاب سیستماتیک گیاهی – دکتر صداقت حور ، انتشارات دیباگران {این کتاب طبق جزوه سیستماتیک گیاهی تهران( دکتر وزوایی) است}
*****جزوه آناتومی گیاهی (تهران – ابوریحان )-دكتر حریری... دست نویس با کیفیت خوب
*****جزوه فیزیولوژی گیاهی شیراز - دکتر معینی ... دست نویس با کیفیت خوب
***جزوه گیاهشناسی 1{جزوه كلاسی دانشگاه خودتان كفایت میكند}
**کتاب گیاهشناسی پایه(دو جلدی)- دکتر احمد قهرمان – انتشارات دانشگاه تهران
**جزوه گیاه1 تهران-دكتر وزوایی


قارچ شناسی:

*****جزوه قارچ شناسی ارومیه –دكتر قوستا... تایپی با کیفیت خوب
*****جزوه قارچ شناسی ارومیه –دكتر قوستا... دست نویس با کیفیت خوب
*****کتاب اصول قارچ شناسی الکسو پولوس (ترجمه دکتر صارمی ، پیغامی ، پژوهنده ), انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
****جزوه قارچ شناسی اصفهان ...تایپی با کیفیت خوب
**جزوه قارچ شناسی اهواز
***كتاب قارچ شناسی تكمیلی-دكتر پیغامی
***كتاب قارچ شناسی مقدماتی(مخصوص دوره های كارشناسی)-دكتر اشكان


بیماری شناسی مقدماتی:

*****جزوه بیماری مقدماتی شیراز – دکتر تقوی... دست نویس با کیفیت خوب
****جزوه بیماری مقدماتی تهران – دکتر زاد... تایپی با کیفیت خوب
****كتاب سه جلدی بیماریهای گیاهی- اگریوس

بیماریهای زراعی:

*****جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر بهجت نیا...دست نویس با کیفیت خوب
*****جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر ایزد پناه...دست نویس با کیفیت خوب


بیماریهای درختان میوه:

*****جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر افشاریفر... دست نویس با کیفیت خوب
**** جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز(قسمت بیماریهای ویروسی)-دكتر ایزدپناه ...دستنویس با کیفیت پایین
***جزوه بیماریهای درختان میوه تهران – دکتر زاد ...تایپی با کیفیت خوب
***جزوه بیماریهای درختان میوه اهواز


بیماریهای فیزیولوژیک:

*****جزوه بیماریهای فیزیولوژیک شیراز – دکتر بنی هاشمی ...دست نویس با کیفیت متوسط


بیماریهای صیفی ، سبزی ، جالیزی :

***جزوه شیراز – دکتر افشاریفر...دست نویس با کیفیت خوب
**جزوه تهران – دکتر اخوت ... تایپی با کیفیت خوب
**جزوه تبریز ... دست نویس با کیفیت خوب
**كتاب بیماری صیفی و جالیز- دكتر اعتباریان


ویروس- پروکاریوت:

*****جزوه ویروس- پروکاریوت شیراز – دکتر تقوی و دکتر بهجت نیا ... دست نویس با کیفیت خوب
****جزوه ویروس- پروکاریوت ساری – دکتر رحیمیان


نماتد شناسی:

*****جزوه نماتد شناسی شیراز – دکتر کارگر ...دست نویس با کیفیت خوب
****جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد شیراز – دکتر صاحبانی ... دست نویس با کیفیت خوب
***جزوه نماتد شناسی تبریز- دكتر نیكنام... دست نویس با کیفیت خوبسم شناسی:

*****جزوه سم شناسی اصفهان- دکتر شریف نبی ...تایپی با كیفیت خوب
****جزوه سم شناسی تبریز ... دست نویس با کیفیت پایین
****كتاب اصول سم شناسی كشاورزی- دكتر رخشانی و عبدالحسنی
**جزوه سم شناسی تهران


اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی:


*****کتاب اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی – دکتر آهون منش - انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
***جزوه اصول مبارزه تهران – دکتر شریفی تهرانی ... تایپی با کیفیت پایین
**جزوه اصول مبارزه اهواز ... تایپی با کیفیت پایین

كارشناسی ارشد سم شناسی


سم شناسی عجب رشته ای! سم را دو جور می شناسد یك جور آن زمانی است كه بدانید این ماده سم است و خود كشی نكنید و جورد گیر آنكه این رشته به چه درد ما می خورد و چه استفاده ای می توانیم از آن برای درمان ببریم . باتوجه به نقش روز افزون داروها و سموم در صنایع ، كشاورزی ، داروسازی ، پزشكی و محیط زیست و آثار مخربی كه تماس با آنها برای انسان و محیط زندگی ممكن است بوجود آورد و نیازهای روز افزون جامعه و پیشرفت دانش و فن آوری در رشته سم شناسی ، ایجاب می نماید كه برنامه اموزشی رشته كارشناسی ارشد سم شناسی نیز متناسب با این تغییرات متحول شده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
1-تعریف رشته
سم شامل هر ماده شیمیایی و غیرشیمیایی می شود كه در صورت مواجهه موجودات زنده با آن ، آثار و عوارض سو بدنبال داشته باشد.
بنابر این سموم دسته بزرگی از مواد مخاطره آمیز محیط زیست می باشند و انسانها بطور فزاینده ای در معرض تماس با این مواد هستند كه بسیاری از آنها بالقوه سمی هستند.
لذا باید از اثراتی كه اینگونه مواد برمحیط زیست وارد می سازند مطلع بود.برنامه تربیت كارشناسی ارشد سم شناسی شاخه ای از علوم طبیعی و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی می باشد كه به منظور رفع نیازهای خدماتی و پژوهشی مراكز تحقیقاتی ، صنایع(دارویی ، شیمیایی ، غذایی و … ) مراكز كنترل و نظارت برسموم ، آزمایشگاه ها ی سم شناسی ، مراكز پزشكی قانونی ، سازمان های مرتبط با سموم از قبیل حفظ نباتات و محیط زیست تشكیل شده است.
فارغ التحصیلان این رشته انتظار می رود اطلاعات كافی در جنبه های مختلف علم سم شناسی در سطح عمومی داشته باشند و نیازهای جامعه را در این ارتباط حل نماید.
3-فلسفه تدوین برنامه
در دنیای حاضر، همزمان با رشد روز افزون علوم ، صنعتی شدن جوامع و معرفی انواع مواد شیمیایی ، احتمال تماس انسان با سموم و امكان بروز مسمومیت ها و بیماریهای گوناگون افزایش یافته است .
از آنجا كه حفظ سلامت انسان و محیط زندگی وی از حقوق اصلی او محسوب می شود، در راستای تحقق عدالت اجتماعی برمد نظر گرفتن این حق اساسی تاكید می شود . دانشمندان مسلمان و ایرانی در شناخت محیط زندگی و داروها و سموم پیشقدم بوده اند و در این برنامه بر روح حاكم برفرهنگ غنی ملی در زمینه های بوم شناختی تاكید می شود.
از آنجا كه تشخیص خصوصیات سموم از جنبه های قانونی نیز كاربرد های تعیین كننده دارد برجنبه های Moral و اخلاق پزشكی نیز تاكید می شود.
همچنین از نیازهای اساسی انسانها تمایل به رشد و تعالی است و انسانها فطتا طالب شناخت بهترخلقت هستند.
لذا در این برنامه بر افزودن اطلاعات ، ایجاد نگرشهای لازم و تقویت جنبه پژوهشگری و دستیابی به نهانهای خلقت تكیه می شود و سعی میگردد با بكارگیری شیوه های جدثد و قدیم تعلیم و تربیت ، در جهت افزایش قدرت تفكر ، استقلال ، تصمیم گیری و افزایش توان حرفه ای فراگیرندگان با توجه به نیاز های جامعه و اولویت های ملی گام برداشته شود.
وجود این دانش اندوختگان دركنار سایر متخصصین سم شناسی و پزشكی به شناخت بهتر سموم و عوارض آنها و پیشگیری ازمسمومیتها كمك خواهد نمود.
4-ماموریت
سم شناسی علمی است چند جانبه كه نیاز به تحقیق و مطالعه دقیق در همه ابعاد آن (پایه ، بالینی ، محیط زیستی و دارویی و پزشكی قانونی ) احساس می شود.
ماموریت اصلی تربیت دانش آموختگانی است كه می توانند د رنظام های بهداشتی ، پژوهشی و خدماتی مربوط به سموم انجام وظیفه كنند.
با تربیت این نیروها ، تشخیص و اندازه گیری سموم و داروها در مایعات بیولوژیك و غیربیولوژیك و امور مربوط به سم شناسی قانونی و پیشگیر از مسمومیتها زیر نظر متخصصین سم شناسی مقدور خواهد بود.
همچنین امید می رود با اجرای موفق این برنامه آموزشی سطح علمی د راین رشته ارتقا یافته و در حد استانداردهای بین المللی باشد و كشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید.
5-چشم انداز
در یك دنیای در حال تغییر و تحول و پیشرفت ، كارشناسان ارشد سم شناسی نقش موثر و كار آمدی در پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول خدمات بهداشتی جامعه در همكاری با متخصصین گروه پزشگی خواهندداشت.
همچنین امید می رود با اجرای موفق این برنامه آموزشی سطح علمی در این رشته ارتقا یافت ه و در حد استانداردهای بین المللی باشد و كشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید.
مطابق استانداردهای بین المللی باشد و كشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید مطابق استانداردهای بین المللی ، كارشناسان ارشد سم شناسی باید جایگاه های مورد نیاز در مراكز مختلف پژوهشی و خدماتی جامعه را كسب نمایند.
از جمله می توان به خدمات د رصنایع داروسازی سازمان حفاظت محیط زیست ، آتش نشانی ، شهرداری ، آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانها ، صنایع و … نام برد.
روشهای شناسایی و تعیین مقدار غلظت داروها و سموم در خون و مایعات بیولوژیك به تحول نیاز دارد.
عوارض مزمن سموم شیمیایی و آفت كش ها و همچنین آثار مزمن سلاح های شیمیایی متحول گردند و از همه روشهای رایج داخل و خارج بدنی از جمله تكنیكهای بیوشیمیایی ، سلولی و مولكولی جدید باید استفاده گردد.
لذا امید می رود كه این رشته بتواند لااقل درده سال آینده جایگاه واقعی خود را از لحاظ رفع نیازهای حرف وابسته در سطح ملی كسب نماید.

درس های این رشته:
ردیفنام درس1آمار و اطلاع رسانی عملی 2آمار و اطلاع رسانی نظری 3بیوشیمی 4بیولوژی (زیست شناسی ) 5داروشناسی 1 6داروشناسی 2 7روش های تجزیه دستگاهی عملی 8روشهای تجزیه دستگاهی نظری 9سم شناسی بالینی 10سم شناسی سموم طبیعی 11سم شناسی صنعتی 12سم شناسی عملی 13سم شناسی قانونی عملی 14سم شناسی قانونی نظری 15سم شناسی محیطی عملی 16سم شناسی محیطی نظری 17سم شناسی نظری 18سمینار 19شیمی تجزیه 20فیزیولوژی 21کارآموزی
دانش آموختگان علم سم شناسی نقش پژوهشی و خدماتی در حیطه علم سم شناسی را در سطوح عمومی خواهند داشت. از جنبه پژوهشی باید در انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی در سم شناسی و علوم مرتبط در مراكز تحقیقاتی و موسسات مرتبط كوشا باشند. در بسمت تحقیقات بنیادی می توان به بررسی مكانیسم ها ی بیوشیمیای ، سلولی و مولكولی اثرات سموم با استفاده از نوآوری و برپایی متدهای تحقیقاتی جدید اشاره نمود .
در قسمت كاربردی باید با تشخیص بموقع مشكلات مرتبط به سم شناسی در جامعه به انجام پژوهشهای لازم برای رفع آن نیاز ها اقدام نمایند.مثلا ارزیابی ریسك تماس با سموم و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و پیشگیری از آثار زیانبار سموم در سطح پایه و بالینی از جمله پژوهشهای كاربردی در این رشته هستند.
در قسمت خدماتی می توانند د رامور سم شناسی و تعیین غلظت خونی داروها در آزمایشگاه ها فعالیت نمایند.
همچنین در مراكز سم شناسی قانونی در تشخیص و شناسایی سموم همكاری كنند.
بعلاوه در سازمانها و موسسات مرتبط باعلم سم شناسی بر حسب نیاز به امور سم شناسی مشغول باشند.
لذا برای دانش اموختگان این رشته برمبنای نقش و وظایف ذكر شده باید اهداف زیر در نظر گرفته شود.
باشگاه مهندسان جواننوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 مهر 1388 توسط مدیر