تبلیغات
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت - نکته های خواندنی
پاتوق بچه های گیاهپزشکی مرودشت
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

صد نفر یك قدم به جلو ، اغلب بهتر از یك نفر صد قدم به جلو

 • برای فکر کردن وقت بگذارید اما هنگامی که فرصت عمل شد فکر کردن را متوقف کنید و حرکت کنید.(ناپلئون بناپارت) • وقتی ایده کسب می کنید در واقع دلیلی برای انجام کاری بدست آورده اید نه دلیلی برای انجام ندادن آن .

 

صد نفر یك قدم به جلو ، اغلب بهتر از یك نفر صد قدم به جلو

 • برای فکر کردن وقت بگذارید اما هنگامی که فرصت عمل شد فکر کردن را متوقف کنید و حرکت کنید.(ناپلئون بناپارت) • وقتی ایده کسب می کنید در واقع دلیلی برای انجام کاری بدست آورده اید نه دلیلی برای انجام ندادن آن .

• دانش و درخت الواری را نباید تا زمانی که فصلشان نرسیده مورد استفاده قرار داد.

 • آنهایی كه به بدترین نحو از وقتشان استفاده می كنند ، اولین كسانی هستند كه از كوتاهی آن شكایت می كنند .

• فرد بدبین در هر فرصت مشكلی می بیند .فرد خوشبین در هر مشكل فرصتی می بیند

عمل به عقل سلیم مطابق با زمان بهترین خردمندی است. ( هوراس وال )

 • هر روز یک روز جدیدی است با امکانات جدیدتر و فرصتهای نا محدود. (ارنست ریوز )

آنچه که آینده به ما اعطا می کند بستگی به آن دارد که ما به آینده چه می دهیم .

سخت کوشی امروز برنده شدن فردا را خواهد داشت . ( ویلیام ای. هولر )

ما روز های متوالی کار می کنیم نه برای مصرف کردن بلکه برای ساختن آینده ای بهتر . ( چارلزاف . کترینک )

 • نکته ها

 اسب مسابقه که هر کیلومتر را فقط چند ثانیه تند تر میدود بیش از دو برابر اسب مشابه ارزش دارد همان دو و یا سه ثانیه دویدن ارزش نهایی را مشخص می کند . تغییر اتفاق می افتد پس باید ... انتظار تغییر را داشته باشید تغییر را کنترل کنید و سپس خودتان را با سرعت با آن تطبیق دهید . بناراین تغییر کنید و از تغییر لذت ببرید . آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند. اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگر است . همیشه سعی کنید چیزهایی را که دوست دارید به دست آورید در غیر این صورت مجبور می شوید چیزهایی را که بدستتان می آید دوست داشته باشید . تجربه طبیبی حاذق است که فقط پس از بیماری به ملاقات شخص می آید. از هزینه های غیر ضروری ( هرچند اندک ) برحذر باشید زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود. اگر صرفه جویی زراعت کنیم نعمت درو خواهیم کرد و این محصول طلایی است. سو ظن هوشیارانه بهتر از اعتماد بیش از حد است
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 مهر 1388 توسط مصیب